تصاویری از آزمایش سامانه جدید ضد موشک بالستیک روسیه


موشک جدید ویژه سامانه پدافند موشکی مجهز به مهمات جنگی روز جمعه از سوی نیروی پدافند هوایی و فضایی روسیه با حضور نمایندگان شرکت سازنده آن در محدوده نظامی ساری شاگان (محدوده نظامی تحت کنترل روسیه) در قزاقستان پرتاب شد.


۰ نظر