خونسردی خاص جوانان فلسطینی هنگام بازداشت توسط اشغالگران!


فیلمی جالب از لحظه بازداشت دو جوان فلسطینی توسط اشغالگران صهیونیست؛ وقتی دشمنت دیگر ابهت ندارد!


۰ نظر