مرز بین دوایرلند،مانع بزرگ مذاکرات برکسیت


یکی از مهمترین موضوعاتی که مانع بزرگ پیشرفت مذاکرات برکسیت است مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است


۰ نظر