واکنش ها به انتقال پایخت اسرائیل به قدس


واکنش های جهانی به انتقال پایتخت اسرائیل به قدس فلسطین اشغالی.


۰ نظر