امضای ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا ازتل آویو به قدس اشغالی


لحظه امضای دستور انتقال سفارت آمریکا ازتل آویو به اورشلیم.


۰ نظر