افسر نظامی اسرائیلی در حال خفه کردن کودک فلسطینی


افسر نظامی اسرائیلی در حال خفه کردن کودک فلسطینی-کودک در حال شهادتین خواندن است


۰ نظر