اسکورت هواپیمای پوتین در مسیر ورود به سوریه


فیلمی از درون هواپیمای پوتین در مسیر ورود به سوریه


۰ نظر