حمایت عجیب هیلی از اسرائیل در مقابل سؤال خبرنگار القدس العربی


سؤال چالشی خبرنگار القدس العربی از نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره ایران و فلسطین؛ هیلی به دفاعم از اسرائیل افتخار می‌کنم؛ اگر ناچار هم شوم،‌ تنهایی حمایت می‌کنم.


۰ نظر