تصویب قطعنامه مجلس آمریکا در حمایت از اغتشاشات در ایران


مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از آشوبها در ایران قطعنامه صادر کرد


۰ نظر