فرار ترامپ از پاسخ به خبرنگاران در مراسم یادبود!


ترامپ در مراسم يادبود مارتين لوترکينگ از خبرنگاران فرار کرد!


۰ نظر