سرنگونی جنگنده F16 اسرائیل توسط پدافند سوریه


سرنگونی جنگنده متجاوز رژیم صهیونیست


۰ نظر