نشست شورای امنیت صحنه محکومیت اسرائیل


نشست شورای امنیت صحنه محکومیت اسرائیل و اتحاد کشورها برای دفاع از قدس


۰ نظر