راه حل کودکانه ترامپ برای جلوگیری از کشتار در مدارس!


وقتی ترامپ زبان به راه حل های دیوانه وار خود میگشاید


۰ نظر