لحظه دردناک اصابت گلوله صهیونیستها به پای جوان فلسطینی (18+)


لحظه اصابت گلوله شلیک شده از سوی قناصه دار ارتش صهیونیستی به پای جوان فلسطینی در درگیری های ناحل عوز در نوار غزه


۰ نظر