افزایش تنش های سیاسی میان روسیه و آمریکا


در پی اخراج دیپلمات های روس از آمریکا و چند کشور اروپایی تنش ها شدت یافته است.


۰ نظر