فرانسه روی ریل خشونت و اعتصاب


اعتصابات در فرانسه ادامه دارد.


۰ نظر