بی اعتنایی بشار اسد به تهاجم موشکی آمریکا و متحدانش


حضور بشار اسد در کاخ ریاست جمهوری پس از حمله ديشب آمریکا، انگليس و فرانسه


۰ نظر