بر ملا شدن دروغ آمریکا؛ مرکز تولید داروی ضد سرطان دمشق بمباران شد


دروغ آمریکا برملا شد؛ مرکز تولید داروی ضد سرطان دمشق بمباران شد


۰ نظر