کنایه سنگین نصرالله به آمریکا درباره حمله موشکی به سوریه !


کنایه سنگین نصرالله به آمریکا درموردحمله موشکی.


۰ نظر