خواندن آیاتی شنیدنی از قرآن کریم توسط جوان فلسطینی در میدان جنگ


در روز نکبت جوانی فلسطینی با گرفتن فیلمی از خود مشغول خواندن آیات قرآن بود.


۰ نظر