برخورد زشت با زن فلسطینی در ایست بازرسی قلندیا


برخورد زشت با زن فلسطینی در ایست بازرسی قلندیا و کتک زدن وی.


۰ نظر