عهدشکنی ترامپ با گروه هفت در حین پرواز!


ترامپ پس از امضا توافق با گروه هفت در پرواز به سنگاپور زیر قولش زد!


۰ نظر