حمله تروریستی داعش به کابل


داعش مسئولیت حمله تروریستی به وزارت توسعه روستایی افغانستان را بر عهده گرفت.


۰ نظر