روشهای ستمگرانه آمریکا در برخورد با مهاجران


از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا رفتارهای عجیب بسیار زیادی از او سر زده است.


۰ نظر