ماندگاری ترامپ در ریاست جمهوری، در هاله ای از ابهام


اقدامات عجیب ترامپ در دوران ریاستش موجب تردید همگان در ماندگاری وی در ریاست جمهوری آمریکا برای دور دوم شده است.


۰ نظر