رئیس جمهور جدید مکزیک حقوقش را نصف کرد


در اقدامی جالب رئیس جمهور جدید مکزیک حقوقش را نصف کرد


۰ نظر