سرشاخ شدن مجدد ترامپ با گوگل!


رئيس جمهور آمريکا به شيوه بازتاب اخبار درباره خودش در موتور جستجوگر گوگل معترض است.


۰ نظر