وقتی ترامپ رکورد دروغگویی را به تنهایی جابجا میکند!


5000 دروغ در 600 روز رکوردی جالب که تنها از  پس ترامپ برمی آید.


۰ نظر