شورای امنیت ، ابزار دست آمریکا!


آمریکا از ریاست خود بر شورای امنیت به عنوان فرصتی برای فشار تبلیغاتی و جنگ روانی علیه چین ، ایران ، روسیه ، سوریه و کره شمالی استفاده خواهد کرد.


۰ نظر