ادامه چالشهای اقتصادی واشنگتن و پکن


افزایش اختلافات اقتصادی و تجاری بین آمریکا و چین فصل جدیدی از رویارویی را آغاز کرده است.


۰ نظر