آغاز کشمکش میان ترامپ و دموکرات ها!


انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان و مجلس سنا آمریکا برگزار شد و دموکراتها پیروز مجلس نمایندگان و جمهوریخواه ها پیروز سنا بودند.رئیس جمهور عجیب و غریب آمریکا هم بدین مناسبت برای دموکراتها خط و نشان کشید.


۰ نظر