شکست جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا چه نتایجی خواهد داشت؟


اکثر کرسی های مجلس نمایندگان را حزب دمکرات آمریکا در دست گرفتند؛ این اتفاق چه نتایجی را در پی خواهد داشت.


۰ نظر