تصویب قطعنامه حمایت از فلسطین در برابر چشمان آمریکا و اسرائیل


در مجمع عمومی سازمان ملل و در ارتباط با موضوع محکومیت فلسطین چه گذشت؟


۰ نظر