بازداشت بدل بوریس جانسون در تظاهرات علیه برکسیت


بازداشت نمادین وزیر خارجه سابق بریتانیا توسط روبوکاپ در تظاهرات علیه برکیست در لندن.


۰ نظر