پایان بدون نتیجه مذارکرات آمریکا و کره شمالی


آمریکا تحریم های کره شمالی را لغو نکرد


۰ نظر