پرتاب تخم مرغ به سمت سناتور نژادپرست استرالیایی!


یک پسر نوجوان برای نمایش انزجار خود نسبت به سناتور استرالیایی، در حین فیلمبرداری، روی سر او تخم مرغ شکست و با قدرت در کنار او ایستاد این سناتور گفته بود که «علت حمله نیوزیلند، مهاجرت مسلمانانِ دیوانه است؛ مسلمانان خودشان مجرم هستند»


۰ نظر