تظاهرات هجدهم جلیقه‌زردها؛ شانزه‌لیزه در آتش اعتراض سوخت


معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه‌زردها برای هجدهمین شنبه متوالی به خیابان آمدند و برخی از آنان در خیابان شانزه‌لیزه پاریس به چند ساختمان حمله کردند...


۰ نظر