مذاکره به سبک ترامپ


کار آمریکا و کره شمالی چطور به تعقیب و گریز ختم شد ؟


۰ نظر