حمل چاقو دردسرساز شد


مرغ فروشی که برای تیز کردن چاقویش که وسیله کارش است با جوانی در خیابان درگیر میشود و در اثر حادثه او را به قتل میرساند.


۰ نظر