کسانی که سعی دارند هواپیما واردکنند کاسب برجام نیستند؟!


برنامه ی جهان آرا (13 دی ماه 95)

۰ نظر