این مطب محل خدمت است نه کسب!


اینجا محل خدمت است نه کسب، روزی رسان خداست

۰ نظر