معلق در زمین و آسمان؛حادثه در ترن هوایی استرالیا


‫در پی اختلال در ترن هوایی پارکی در استرالیا افرادی میان زمین و آسمان گیر افتادند‬


۰ نظر