باز شدن پای سامسونگ به پرونده رئیس جمهور کره جنوبی


پای معاون رئیس سامسونگ به پرونده رئیس جمهوری کره جنوبی باز شد.

۰ نظر