روحانی به شبکه چهار نرفت!!!


از آنجا که ستاد انتخاباتی ایشان در فرصت قانونی قادر به ضبط برنامه نبودند برنامه ایشان روی آنتن شبکه چهار سیما نرفت.


۰ نظر