روش عجیب یک سارق برای پنهان کردن هویت خود


سارقی برای مخفی نمودن هویت خود در هیبت یک شبح در عملیات سرقت ظاهر شد تا پلیس موفق به شناسایی وی نشود.


۰ نظر