درگيری شدید ماموران شهرداری با پرسنل یک پروژه تجاری!


نزاع و درگيری شدید ماموران شهرداری منطقه ٢ با پرسنل اجرایی پروژه تجاری هميلا حوالی ميدان پونک


۰ نظر