اعضای باند فروشندگان "ویزای جعلی عراق" دستگیر شدند


سودجویی برخی افراد در این ایام که مردم متقاضی این سفر هستند، همچنان ادامه دارد...


۰ نظر