توضیحات محمود بصیری درمورد فعالیت نکردن در طی سالهای اخیر


محمود بصیری در برنامه من و شما مورخ 12 آبان از حواشی سالهای اخیر گفت.


۰ نظر