لباس فرم یکدست و هماهنگ لیدرهای اغتشاشات در شهرهای مختلف!


لباس فرم یکدست و هماهنگ لیدرهای اغتشاشات دیشب در شهرهای مختلف / اتاق فکر اغتشاشات در کدام کشور است!؟...


۰ نظر