پاسخ پروفسور سمیعی به مجری BBC درباره معالجه آیت الله شاهرودی


پاسخ پروفسور سمیعی به مجری بی بی سی درباره معالجه آیت الله شاهرودی؛ کسانی که میخواهند پزشکی را با سیاست مخلوط کنند طفلکها باید مقداری فرهنگ خودشان را عوض بکنند...


۰ نظر